rensepark rena

Da forsvaret flytta til Rena ble det behov for nytt renseanlegg. Et flatt område med furuskog 500m fra Glåma ble valgt da det skulle anlegges en rensepark. De gode grunnforholdene på stedet medvirket til at det ble valgt et infiltrasjonsanlegg. I infiltrasjonsanlegget renses avløpsvann ved filtrering av stedlige masser, som på Rena består av et 26m tykt grus/sandlag ned til grunnvann. Den skrinne furuskogen på stedet er sårbar for inngrep, og terrengarbeidene måtte utføres med skånsom hånd, for at ikke området skulle bli fullstendig rasert.

Renseparken utgjørs av fire store åpne rensedammer, hver på 1000m2. Furuskogen omslutter dammene og danner vegger slik at det dannes atskilte rom for hver enkelt dam. Internveiene snor seg naturlig mellom dammene. Området for renseparken avgrenses av et gjerde. Den stedsegne furuvegetasjonen ga inspirasjon ved utformingen av gjerdets konstruksjon da det ble valgt stående halvkløvninger av tynn furu.

Renseanlegget som betjener Rena sentrum og Rena leir, er dimensjonert for 8000 personenheter og 2400 m3 pr. døgn. Dammene skall brukes 6 måneder om året.

 

 

 

Prosjektfakta:

Sted: Rena                               
Oppdragsgiver: Forsvarsbygg
Landskapsarkitekt: 
FesteNordØst  
Prosjektperiode: