Feste Nordøst as

Epost: nordost@feste.no  Telefon: 62 48 03 55  Post: Hyttestua, 2540 Tolga

Feste NordØst holder til på Tolga, lengst nord i Østerdalen. Vi har kontorer i gamle Tolgen Hyttestue, med historie tilbake til bergverksdrifta på Røros på 17- og 1800-tallet. Kontoret består for tiden av 2 landskapsarkitekter, 2 arealplanleggere, hvorav den ene med bachelor i kulturminneforvaltning, en geomatikkingeniør, en landskapsplanlegger og en kontormedarbeider. 

Vi er opptatt av å ta varer på og utvikle kvaliteter og særpreg i de prosjektene vi er involvert i. Vi ønsker å bidra til god planlegging med enkle grep og lokal medvirkning, der helhetlig planlegging og estetiske kvaliteter er sentrale element.

Hovedtyngden av våre oppgaver ligger innenfor fagområdene overordnet planlegging og landskapsarkitektur, der konsekvensutredninger, gis-analyser, landskapsanalyser og stedsutvikling inngår som en del av arbeidet. Vi har gjennom flere år opparbeidet kompetanse innenfor prosjektutvikling og prosjektledelse som både offentlige og private oppdragsgivere dra nytte av.

Med vår spesialkompetanse innen plan- og bygningsloven, mineralloven, kulturminneloven og KU-forskriften, påtar vi oss små og store oppdrag, så vel lokalt som nasjonalt.

Vi utfører:

  •  Regulerings- og kommuneplaner

  • Konsekvensutredninger

  • Landskapsanalyser/stedsutvikling

  • Prosjektering (skoler, barnehager, sentrumsområder, kirkegårder og parker/friområder)

  • Støyvurderinger

  • Driftsplaner for grus- og fjelluttak

  • 3D-visualiseringer

  • GIS-analyser

Vi er allsidige og bestreber oss på å være fleksible.

 

Ansatte:

Helge Bakke - hb@feste.no

Stine Ringnes - sr@feste.no

Knut-Olav Torkildsen - kot@feste.no

Anja Øren Ryen - aor@feste.no

Petter Hermansen - ph@feste.no

Iselin Ditlevsen Løkken - idl@feste.no

Marlitt Kähler - mak@feste.no