åpning av møllebekken

Møllebekken renner fra Fjæretjenn og ned gjennom det gamle gateløpet med utløp i havna ved det gamle rådhuset i nedre bydel. Bekken har frem til 2018 i sin helhet vært overdekt av veier, parkering og bebyggelse.

Tvedestrand er en selvgrodd by. Byens historie har nær tilknytning til skipsfart, skipsbygging og tradisjon som utskipningshavn. Jernverket er en av hovedgrunnene til at Tvedestrand hadde sin vekstperiode og ble dannet som by. Hovedtyngden av den verneverdige sentrumsbebyggelsen ligger rundt indre havn (nedre bydel) og videre opp til området på sørsiden av Fjæretjenn. Byrommene i nedre sentrum med utløpet av Møllebekken, det gamle Rådhuset, brygga og parken, som nå er gitt en fornyet utforming gjennom bekkeåpningen, ligger i et sentralt historisk område i byen.

Møllebekken er et viktig historisk element i Tvedestrand og var en sentral ressurs i byen helt tilbake fra tida som strandsted, som drivkraft for både garverier og møller. I nedre del av sentrum, ved havna, ligger bekken under deler av den sydlige gavlen til Tvedestrands gamle rådhus. Alt den gangen dette bygget kom opp som pakkhus for Jacob Aall på Næs jernverk, gikk bekken innunder bygget. I dag fungerer rådhuset som kulturhus i nedre sentrum. Gjennom arbeidet med Tvedestrand sitt stedsutviklingsprosjekt «Byløft», har ønsket om å hente bekken frem fra kulvertdekket og la den bli en synlig del av byrommene i nedre sentrum, kommet opp. Det ble utarbeidet forprosjekt for selve bekkeåpningen høsten 2016. Arbeidet med detaljprosjektering og bygging har foregått fra høsten 2017 frem til ferdigstilling på ettersommeren 2018.

Arkitektonisk hovedgrep

Det er valgt å åpne bekkeløpet slik det ligger med murer og vanger og under hjørnet på det gamle rådhuset. Bekken er åpnet helt opp til vegen mot Hotellkleiva, slik at torget mellom familiehuset og det gamle rådhuset får en definert innramming av bekkeløpet. Dette har vært viktig for å gi en fin opplevelse av bekken som del av torget ved det gamle rådhuset. Overgangene der ganglinjer og gateløp krysser Møllebekken er viktige punkt og steder i løsningen. Opplevelsen av å gå eller kjøre over en bru eller en flate som skiller seg fra det øvrige plassgulvet, gir en egen og fin kvalitet. Gangforbindelsen over bekken på havnesida av rådhuset er lagt inn som et langstrakt felt, som i tillegg til å være bru over Møllebekken også skal binde sammen parken og de to plassene på hver side av bekken. Der gjestebrygga kommer i land, etableres det en velkomstplass for de som kommer til Tvedestrand med båt. Her står flaggstanga og det vil være et sted å sitte ned, møtes, se utover havna, kikke på Møllebekken eller eventuelt lese en bok, inspirert av bokbyens arrangementer.

Materialbruk

Materialbruken tar utgangspunkt i stedets historiske referanser med bruk av jern, tre og naturstein. Bekkens sidevegger beholdes så langt det er mulig der natursteinsmurene er gode nok. Der veggene har blitt fornyet, er det muret opp nye natursteinsmurer med tilsvarende type stein og uttrykk som i de gamle murene. Ei natursteinstrapp er lagt inn i bekkens sidevange for å gi bedre kontakt mellom plassen vest for rådhuset og selve bekken. Det tradisjonelle smijernsrekkverket som er vanlig brukt ellers i Tvedestrand, er benyttet langs bekkens sider. Bekken får tre bruer eller overganger, to gangbruer i tillegg til fylkesvegen. Smale stålkanter skiller og rammer inn de ulike materialene. Gulvet på plassene legges med gatestein.

I rådhusets endevegg blir trappa som ivaretar nødutgang/sideinngang til huset reetablert og gir mulighet til å gå ut på plassene på hver side av bekken. Plassen på sørsiden av bygget møbleres med benker under trærne. Plassen på østsiden av bygget deles i to av den lange gangaksen. Skulpturen Fire årstider er plassert på nytt sammen med ny møblering. To nye trær er plassert som del av plassutformingen. Flaggstanga beholdes. På den ytre plassen legges det inn ei trapp som vil være fin å sitte i. Trebrygga forlenges bort til bekkeutløpet på sørsida. Bruk av lys er en integrert del av landskapsplanen.

 

 

Prosjektfakta:

Sted: Tvedestrand
Oppdragsgiver: 
Tvedestrand kommune
Prosjektperiode: 2016-2018
Landskapsarkitekt: 
Feste Grenland
Veg og VA: Stærk og co.
Konstruksjoner: A.L. Høyer
Foto: Dag Jenssen