lyngheisenteret

Lyngheisenteret er en stiftelse som har ansvar for formidling, forsking og utvikling av den europeiske lyngheia.

Bakgrunn
For 5000 år har lyngheiene har vært landbrukets kulturlandskap langs kysten av Atlanteren fra Portugal til Lofoten. Moderne landbruk og gjengroing med skog har gjort at mer enn 80% av det åpne lyngheilandskapet er borte. På Lygra er det fortsatt folk igjen som husker den tradisjonelle måten lyngheia ble kultivert og høstet på. Dette er en kunnskap som ellers er borte. Ideen bak Lyngheisenteret er derfor å utvikle et aktivt og levende kulturlandskap med høsting, bruk og informasjon om den europeiske lyngheia.  Folk bor og driver fortsatt et aktivt jordbruk innenfor senteret, og holder i hevd et europeisk kulturlandskap.

Beliggenhet og drift
Senteret ligger ca. 50 km nord for Bergen, og dekker et areal på ca. 2 km2. Ved siden av opprusting av gardsbrukene, mindre driftsbygninger i utmark og sjøhusbebyggelsen, opprusting og bygging av ca 5 km turveier, er det bygd opp et besøks- og informasjonssenter. Senteret drives som en stiftelse. Hordaland fylkeskommune og Universitetet i Bergen er sentrale parter i drift og utvikling.

Tiltak som ikke syns
En hovedutfordring i dette prosjektet har vært innpassing av et stort informasjonsbygg i et sårbart og åpent landskap med småskala bebyggelse, innpassing av mindre nybygg, tilrettelegging for stier og veger som ikke bryter helheten i landskapet, innpassing av brygger, skjøtsel av vegetasjonsområder, innpassing av nye steingarder og prinsipp for opprusting av de gamle steingardene. Hovedprinsippet for arbeidet har vært at tiltakene skal underordne seg helheten.

Ny tomt for informasjonsbygget
Da vårt kontor ble engasjert, var bygget planlagt på ei sentral tomt i forlengelse av vegen gjennom dagens tun. Det viktigste bidraget fra vårt kontor var å finne ei ny tomt der bygget ikke fikk dominere landskapet. Bygget er senket og tegnet om for å passe til den nye tomta. Dette har vært et spennende og fruktbart samarbeid.

Kulturlandskapspris
Lyngheisenteret fikk UNESCO sin internasjonale kulturlandskapspris i 2001. Det er en pris som på verdensbasis deles ut en gang i året. Dette var første gang kulturlandskapsprisen ble utdelt til et prosjekt i Norge.

 

 

 

Prosjektfakta:

Sted: Lygra            
Oppdragsgiver: 
Hordaland fylkeskommune
Landskapsarkitekt: 
Feste landskap
Ferdigstilt: 2000
Kostnad: 55 mill