LEV vel - posisjoneringsstrategi

By- og stedsutvikling

Vi arbeider med kulturbaserte stedsutviklingsprosjekter der landskapet, folka og stedets egenart danner utgangspunktet for arbeidet vårt. Lokal identitet og stedets fortellinger formidles og videreutvikles gjennom bruk av samtidskunst, arkitektur, lysdesign og kulturproduksjoner. Vi er opptatt av å ta folks opplevelser på alvor, og prosjektene utvikles i samspill med de som bor og driver virksomhet på stedet. Viktige fokusområder i prosjektutviklingen er faglig kvalitet, økologisk tilnærming, samfunnsutvikling, utvikling av attraksjon og opplevelsesøkonomi, og bruk av ny teknologi i formidling. Vi bruker arbeidsmetoder som verksteder med studenter eller andre faggrupper, intervjuer, samtaler og møter med lokalbefolkning og myndigheter på stedet, analyser, arrangementer, utstillinger, teatervandringer; - for å synliggjøre idéer og gi folk opplevelser av eget sted og landskap på nye måter. Å få folk til å se stedet sitt med nye øyne, er ofte viktig for å løfte diskusjoner og få til utvikling og nyskaping.

Folkehelse

Vi har stor tro på at vakre og funksjonelle uterom har en positiv innvirkning på mennesker, og at visse faser i livet setter større spor i oss enn andre. Derfor synes vi det er ekstra interessant og spennende å kunne jobbe med prosjekter knyttet til skole, helsesektor og kirkegårder. Vi ønsker å bidra med gode miljøer for barn og ungdom i skolehverdagen, skape verdige rammer rundt gravstedet og uterom som hjelper på både den mentale og fysiske helsa. Planer og utviklingsarbeid knyttet til jordbrukets kulturlandskap, kulturhistoriske anlegg, blå og grønne strukturer, viktige friluftsområder og prosjekter knyttet til opplevelse av fysiske og mentale landskap står sentralt i et folkehelseperspektiv, og er spennende planoppgaver som vi ønsker å være med på å utvikle og styrke.

Ressursforvaltning

Arbeid med innpassing av store inngrep i landskapet har helt fra kontorets start stått sentralt i arbeidet vårt. Gjennom planlegging av vannkraftutbygging, veganlegg, steinbrudd og pukkverk har kontoret bygd opp verdifull kunnskap og erfaring. Det handler om plassering av inngrepet og tilpassing til omkringliggende landskap på en slik måte at de store landskapsdragene og linjene i landskapet ikke ødelegges eller forringes, at innsyn blir redusert og skjermet, eller at inngrepet blir et tydelig bygd element som forholder seg klart til naturlandskapet rundt. Planlegging av store inngrep, som massetak og kraftutbygging, må også danne grunnlag for en rasjonell og effektiv drift, samtidig som miljøperspektivet ivaretas.

 

Ansatte:

Gunn Marit Christenson - gmc@feste.no

Tone Telnes - tt@feste.no

Stina Lindland Østevik - slo@feste.no  

Trond Endresen - te@feste.no  

Pål Mæhlum - pm@feste.no

Therese Hagen - th@feste.no

Mette Møller-Nielsen - mmn@feste.no

David Fjågesund - df@feste.no

Jan Feste - jan@feste.no