henningsmoen næringsareal

Planområdet ligger på Slitu, sør i Trøgstad kommune, på grensen mot Eidsberg kommune. Området har forbindelse til E18 via undergang til grusuttaket, Monaryggen sør for E18. Området består i dag hovedsakelig av skog og hogstflater. Arealet brukes i hovedsak i dag til mellomlagring av masser, uten at det foreligger noen reguleringsplan for området. 

Formålet med planarbeidet var å tilrettelegge for næringsvirksomhet. På vegne av tiltakshaver, fremmet Feste forslaget om å legge inn planområdet som næringsareal i forbindelse med kommunedelplanarbeidet. I kommunedelplanen for området (vedtatt 19.06.14) ble det lagt inn bestemmelse om krav til konsekvensutredning ved utarbeidelse av reguleringsplan for området. Feste Grenland har hatt ansvaret for planprosessen og har hatt ansvaret for underleverandører. Vi har utarbeidet planprogram, beskrivelse med konsekvensutredning, plankart og bestemmelser. Temaer i Konsekvensutredningen var Landskapsbilde, Naturmiljø, Kultur og kulturminner, Naturressurser, Næring og sysselsetting, Infrastruktur (alle tema utredet av Feste Grenland) Forurensning støv og støy (Feste NordØst og Grenland), Grunnforhold (GrunnTeknikk AS) .

 

 

Prosjektfakta:

Sted: Slitu, 
Trøgstad kommune
Oppdragsgiver: 
Ole Henningsmoen
Landskapsarkitekt:
Feste Grenland
Prosjektets størrelse: 
100.000 m2
Prosjektperiode: 2014-2015