tolga sentrum mulighetsstudie

Feste NordØst og Feste Grenland har samarbeidet om utviklingen av et mulighetsstudie for Tolga sentrum. Mulighetsstudien vil synliggjøre kvaliteter, mangfold og attraktivitet, men den vil også peke på utfordringene og problemstillinger. En god plan for boligutvikling vil være avgjørende dersom en ønsker økt tilflytting og etablering. Ser en på Fjellregionen under ett, ligger Tolga gunstig plassert med tanke på valg av bosted, - midt mellom Røros og Tynset. Utbygging innenfor det sentrumsnære kulturlandskapet vil være en attraktiv faktor, sammen med muligheter for matproduksjon innenfor en liten skala, eller deltakelse i en andelshage/gård.

Prosjekt Boligutvikling - SPREDT MEN TETT, skal konkretisere særpreg, identitet og kvaliteter, kartfeste mulige tomter/boligområder, beskrive type områder (med sine kvaliteter), avklare eventuelle behov for videre tilrettelegging, synliggjøre sammenhenger innenfor sentrumsområdet og de ulike boområdene, avdekke problemstillinger og kritiske faktorer innenfor spesielt attraktive områder, utrede interessen for boligbygging i Tolga (intervjue potensielle tilbakeflyttere, ungdommer fra bygda, eldre som ønsker å kjøpe leiligheter, mulige tilflyttere, osv).

Konkret har vi fordypet oss i tre tomter med varierende skala i eller rundt sentrum. Den arkitektoniske tilnærmingen til prosjektet er basert på en moderne tolkning av lokal byggeskikk og materialbruk. 

 

 

Prosjektfakta:

Sted: Tolga
Oppdragsgiver:
Tolga kommune
Prosjektperiode: 2016
Arkitekt: Feste Grenland
Landskapsarkitekt: 
Feste NordØst