støyanalyser

Vi utfører støyberegninger i samsvar med T-1442/2012, «Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging». Støykildene kan være vegtrafikk, jernbanetrafikk og industristøy og en kombinasjon av disse. Ved behov beregnes effekten av støyskjerming og andre nødvendige tiltak. Det utarbeides støysonekart og en rapport.

 

 

Prosjektfakta:

Ressursperson: 
Knut-Olav Torkildsen