drifts- og reguleringsplan for Lergruvbakken fjelluttak

Lergruvbakken fjelluttak hadde behov for sikring av fremtidige utviklingsmuligheter. Utvidelsen måtte sikres gjennom utarbeidelse av reguleringsplan. Utfordringen knyttet til reguleringen var av følgende karakter:

·       Planområdet lå som LNF i kommuneplanens arealdel

·       Deler av området ligger innenfor regional plan for Røros Bergstad og Circumferensen

·       Utvidelsesområdene omfatter rikmyr-områder

·       Hvordan utvidelsen vil påvirke landskapsbildet

·       Området ligger nært friluftsområdene ved Kongens gruver

Reguleringsplanen ble utarbeidet slik at denne skulle avklare forholdene og minimalisere konfliktene til de overnevnte forholdene.

Planen ble utarbeidet i 2014, og omfatter en utvidelse av dagens uttaksområdet på ca. 76 daa, og beregnet masseuttak på ca. 550.000 m3.

På bakgrunn av reguleringsplanen ble det utarbeidet en driftsplan for fjelluttaket.

En utfordring var å sikre tilstrekkelig areal for lagring av ferdigmasse. Lagrene måtte ikke komme i konflikt med kulturminnet nord i området, samt ikke bli visuelt påtrengende i landskapet. Tilsvarende måtte avslutningen mot vest utføres slik at denne heller ikke ble visuelt dominerende sett fra adkomstveien (Kongensveien) i øst. 

Løsningen på dette ble avslutning mot eksisterende terreng i vest med paller på 10 meters høyde og 6 meters bredde. Pallene skal forløpende revegeteres med avdekningsmasse.

Driftsplanen legger opp til to uttaksfaserog en avslutningsplan. Uttaksområdet skal sikres under driften og når området er ferdig uttatt. Dette var spesielt viktig da tilgrensende områder benyttes som beiteområder for sau. 

 

 

 

Prosjektfakta:

Sted: Røros kommune
Oppdragsgiver : Skotts Maskin
Prosjektperiode: 2014-2015  
Landskapsarkitekt: Feste NordØst
Samarbeidspartner: Miljøfaglig Utredning as