dam Songa - trolldalen

Dei store fyllingsdammane Songa og Trolldalen i Vinje kommune skulle gjennomgåast i høve til sikkerhet og tilstand. Forsterking av damsider og etablering av ny damtå vart lagt inn. Feste Grenland AS har vore inne for å sikre at desse nye inngrepa vert innpassa i ein heilhetsplan for landskapet.

Arbeidet med landskapsplanen vart starta opp hausten 2000.  Planar for sikring av dammane var då utarbeidd og volum og mengder var berekna.  Vår jobb var å sjå på innpassing av nye steinuttak/utviding av gamle, foreslå tiltak for å skjerme inngrepa mest mogeleg, sjå på korleis ein ved terrengforming kunne gje betre overgangar og samanhengar, bruke revegetering som virkemiddel for å dempe inngrep og sår i landskapet. 

 

 

 

Prosjektfakta:

Stad: Vinje kommune,
Edland Haukeli     
Oppdragsgjevar: Statkraft     
Prosjektperiode: 2000            
Prosjektleiar: Jon Aarbakk, Statkraft
Landskapsarkitekt: 
Feste Grenland
Entreprenør: Skanska