sølen

Sølenområdet er et unikt og særegent landskap med store naturkvaliteter og opplevelsesverdier. Store deler av området fremstår som et intakt og urørt naturområde. Kontraster mellom større og mindre landskapsrom, mellom åpent og lukket, og Sølenmassivet i forhold til omkringliggende, relativt flate og dels skogkledde områder er karakteristisk og gjør dette landskapet spesielt.

Landskapsanalyse for Sølenområdet i Rendalen kommune inngikk som en av delutredningene som skulle danne grunnlaget for vurdering av Sølen som landskapsvernområde. Analysen omfatter landskapsfaglige vurderinger knyttet til 5 definerte delområder og deres verdi- og sårbarhet. Det ble dessuten foretatt analyser av egne temaer som viktige naturtrekk, overordnete landskapsformer, mangfold og vegetasjonsstruktur. Til sammen konkluderte landskapsanalysen med et verdi- og sårbarhetskart hvor vi anbefalte at avgrensningen av landskapsvernområdet burde utvides i forhold til fylkesmannens skisse.

 

 

 

Prosjektfakta:

Sted: Rendalen kommune
Oppdragsgiver: Fylkesmannen i Hedmark