driftsplan skogberget fjelltak

Driftsplanen ble utarbeidet i 2013, med utgangspunkt i vedtatt reguleringsplan for fjellttaket. En av utfordringene var at tidligere drift ikke var utført etter noen helhetlig plan. Blant annet hadde det eksisterende uttaket pallhøyde på opp mot 30 meter. 

Videre drift i uttaket måtte bedre forholdene i form av drift med pallhøyder på ca. 15 meter og hyllebredde på ca. 12 meter. Planen måtte sikre arealer for midlertidig lagring av avdeknings- og vrakmasser, samt ferdigvare. Sikring av uttaket i driftsfase og varig sikring av ferdig- og avsluttet uttak.

Driftsplanen legger opp til uttak i 2 etapper, med avslutningsplan.

Det regulerte uttaksarealet er på ca. 18 daa og totalt beregnet uttaksvolum er ca. 160.000 fm3. Bergarten består av granitt og gabbro med meget gode kvaliteter for det meste innen bygge- og anleggsvirksomhet.

 

 

Prosjektfakta:

Sted: Åkrestrømmen i Rendalen kommune
Oppdragsgiver : Mobilgrus as  
Prosjektperiode: 2013-2014  
Landskapsarkitekt: Feste NordØst