Sannidal kulturlandskap

Denne kulturlandskapsanalysen er utarbeidet i en enkel, oversiktlig og anvendelig form som bør kunne egne seg i de fleste kulturlandskapsområdene i Telemark og andre fylker. Kulturlandskapsanalyse er et godt grunnlag for utarbeidelse av skjøtselsplaner for kulturlandskapet og for tiltaksplaner, blant annet med tanke på kulturminner.

Kulturlandskapsanalysen klassifiserer kulturlandskapet på en helhetlig måte for å få en faglig begrunnelse for verdi- og sårbarhet. Dette kan gi Kragerø kommune et viktig styringsverktøy i forhold til framtidig arealbruk og gi muligheter for å opprettholde helheten i kulturlandskapsområdet.

Området  i Sannidal er en del av et bygdemiljø, hvor høstingslandskapet er en viktig del av ressurs- og bosettingsgrunnlaget. Denne analysen har derfor konsentrert seg om landbrukets kulturlandskap.

Verdi og sårbarhetsanalysen er konklusjonsdelen i kulturlandskapsanalysen. Verdivurderingene er gjort i forhold til summen av kvaliteter i vegetasjonen, ulike landskapselementer og helhetlige landskapsrom. Jo større grad av helhet og kvalitet, jo større verdi. Sårbarheten er vurdert ut fra hvordan kulturlandskapet vil tåle ulike menneskeskapte tiltak. Eksponering er da en viktig faktor, sammen med kompleksiteten og kvalitetene i landskapet.

 

 

 

Prosjektfakta:

Sted: Sannidal, Kragerø            
Oppdragsgiver: 
Kragerø kommune
Landskapsarkitekt: 
Feste Grenland
Prosjektperiode: 2008