Boliganalyse Røros sentrum

Røros kommune arbeider med å revidere kommunedelplan for sentrum, og det er et omtalt behov for nye områder som kan benyttes til framtidig boligbygging.

Feste NordØst har vært engasjert av Røros kommune for å gjøre en arealanalyse for å finne nye mulige utviklingsområder for boligbygging i og ved Røros sentrum.

Gjennom analysen ble det pekt på 26 små og store potensielle utviklingsområder. Disse er i dag inneklemte uutnyttede områder, delvis utbygde områder, skogsområder og eksisterende næringsområder (potensielle transformasjonsområder da flere bedrifter ønsker å flytte ut av sentrumskjernen til mer egnede arealer).

For å finne potensielle nye utbyggingsområder er det benyttet kartanalyser, flyfoto, befaringer, samt at det er avholdt ett folkemøte. Dagens situasjon er også kartlagt med tanke på eksempelvis utbygde områder, regulerte områder, verneområder og grøntområder.

Arealanalysen peker på en rekke områder hvor det må gjøres videre utredninger for å finne den reelle egnetheten. Det har ikke vært avsatt midler til å gjøre detaljanalyser av områdene i denne delen av prosessen.

 

 

Prosjektfakta:

Sted: Røros sentrum
Oppdragsgiver : 
Røros kommune
Prosjektperiode: 2017
Landskapsarkitekt: 
Feste NordØst