reguleringsplan tyttebærvika

Planoppgaven har bestått i utarbeidelse av planprogram, konsekvensutredning og reguleringsplan for Tyttebærvika industriområde i Lyngen kommune. Hoveddelen av planarbeidet er knyttet til utvidelse av eksisterende steinbrudd med etterbruk til næringsformål/industriområde.

Konsekvensutredningen har omfattet følgende tema:

  • Naturmangfold – utarbeidet av Miljøfaglig Utredning as
  • Landskap – utarbeidet av Feste NordØst as
  • Reindrift - utarbeidet av Feste NordØst as

I tillegg er følgende tema redegjort for: Støy og støv, friluftsliv, ROS, barn og unge, veg og parkering, næring og sysselsetting, universell utforming og avbøtende tiltak.

Reguleringen omfatter et uttaksområde på ca. 253 daa, med beregnet uttaksmengde på ca. 12 mill. fm3.

I løpet av planprosessen har vi avklart konfliktene i forhold til reindriftsnæringen og en flyttlei som inngår i planområdet. De landskapsmessige konsekvensene er avklart. I tillegg er det gjennomført støyberegninger av eksisterende og planlagt driftssituasjon i steinbruddet.

 

 

Prosjektfakta:

Sted: Lyngen kommune
Oppdragsgiver : Lyngen kommune  
Prosjektperiode: 2015  
Landskapsarkitekt: Feste NordØst
Samarbeidspartner:  Miljø-faglig Utredning as, Arealtek