RAUFOSS BARNESKOLE

Skoletomtas landskap består av et variert terreng, en opparbeidet, åpen flate og skogsvegetasjon som stedvis er meget tett og stedvis mer åpen. Området har mange kvaliteter og muligheter og innbyr til variert aktivitet. I tillegg er det et godt opparbeidet sti-nett i området.

Det er i skisseforslaget lagt stor vekt på at nye ganglinjer skal inngå i en logisk helhet og skape gode bevegelseslinjer samtidig som de knytter seg til eksisterende sti- og gangveger.  Tanken er å gjøre skolen lett tilgjengelig fra alle kanter og etablere enkle forbindelser til omkringliggende kvaliteter som badedammen, akebakken, ballbaner og idrettsanlegg.

Skisseforslaget i sin helhet kan ses på som et dynamisk forløp fra nord til sør med veger og stier som følger terrengets naturlige traseer. Midt i dette forløpet, i overgangen mellom flaten og skråningen, hvor terrenget danner en skålform, er skolen plassert.  Tanken er å skape et logisk og naturlig «flow» gjennom landskapet, nesten som en speiling av vannets bevegelse som følger anlegget parallelt. 

 

 

Prosjektfakta:

Sted: Raufoss
Oppdragsgiver: 
Vestre-Toten kommune
Prosjektperiode: Innbudt idékonkurranse 2013
Landskapsarkitekt:
Feste Kapp
Arkitekt: JAF arkitektkontor