Porsgrunn vgs.

D a g e n s s i t u a s j o n
Slik arealene lå, var de preget av åpne, ødslige flater med uklart trafikkmønster og dårlige eller manglende rammer om oppholdsarealer ute. Det som fantes av eksisterende vegetasjon var preget av tilfeldig krattvegetasjon som hadde blitt stående igjen på restarealer.

T r e p l a n t i n g e r
Vi har sett for oss at skoleområdet skal gå inn som del av et større campus-område. Hele området videre bortover Vallemyrene er mer eller mindre skoleområder. En sammenheng i grønnstruktur og gangvegnett vil være et viktig grep for å understreke dette. For å skape denne sammenhengen og for å gi skoleområdet romdanninger og grønne rammer i uteområdene, er det arbeidet med treplantinger som et overordna grep. Trær er planta i et kvadratisk rutenett som er lagt utover hele arealet. Der veger, åpne plasser og bygninger skal innpasses, er trærne tatt ut av rutenettet. Dette gir et stramt og enkelt hovedgrep som samler uteområdene.

B e l y s n i n g
Som det andre viktige hovedprinsippet er lys brukt for å markere de viktigste plassdanningene og for å understreke de viktigste ganglinjene. Vi har gitt planen 3 overordna plassdannelser; det felles atkomsttorget, den sentrale plassen på framsida av auditoriet og plassen på baksida der fire gangveger møtes. På hver av disse plassene er det plassert en 10,5m høy, skrå gittermast rigget med lyskastere som en teaterlysmast. Hver mast har 4-5 lyskastere som styres mot plassgulvet og evt. andre elementer som skal belyses. Den kunstneriske utsmykningen er knyttet til hver av disse tre lyspunktene.

De viktigste ganglinjene har fått en enkel funskjonsbelysning knyttet mot trerekker.

T e r r e n g f o r m i n g - p l a s s d a n n e l s e r
Mellom parkeringsplassen og sentralplassen er det lagt inn en markert avlang sittetrapp som motsvar til amfiet inne i auditoriet. Denne skaper overgang og skjerming mellom parkeringsplassen og oppholdsplassen foran bygget. Plassgulvet får en enkel sammenhengende struktur i flata med markering av gangsona inne langs bygget. Sirkelformede benker plasseres på flata. Disse kan flyttes rundt etter hvor det er ønskelig å plassere dem i forhold til bruk og sammenheng i anlegget.

På fellestorget ved atkomsten har vi laget en opphøyd plass for slik å løse terrengspranget mot inngangen. Plassen blir delt i to nivåer med to trinn imellom. Trinna nuller ut der terrenget møtes igjen oppe ved bygget. Ved å legge inn en trapping i plassen styrer man også kjøremønsteret utenom plassen.

 

 

Prosjektfakta:

Sted: Porsgrunn
Oppdragsgiver: 
Telemark fylkeskommune
Prosjektperiode: 2005-2007
Landskapsarkitekt: 
Feste Grenland
Arkitekt: Børve & Borchsenius
Kunstner: Brit Dyrnes
Entreprenør: Pettersen bygg
Anleggsgartner: Riis Johansen, Anleggsgartner Nordengen