Områderegulering mona vest

Planområdet ligger på Slitu, i Trøgstad kommune, på grensen mot Eidsberg kommune. Planområdet er ca 1200 daa og er vist på vedlagt kartskisse. Området ligger på Slitu/Mona, delvis i Trøgstad kommune og delvis i Eidsberg kommune. Planområdet deles av E 18.

Hensikten med planarbeidet er å lage en plan som sikrer en maksimal utnyttelse av grusressursen i planområdet i samsvar med kommunedelplan for Slitu - Momarken (KDP). Det stilles krav om detaljregulering før det kan etableres annen næring enn uttak av grusressurser i planområdet. Det er aktuelt å legge til rette for oppfylling av deler av uttaksområdet med rene masser.

Feste Grenland har hatt ansvaret for planprosessen og har hatt ansvaret for underleverandører. Vi har utarbeidet planprogram, beskrivelse med konsekvensutredning, plankart og bestemmelser. Temaer i Konsekvensutredningen var Landskapsbilde, Naturmiljø, Kultur og kulturminner, Naturressurser, Næring og sysselsetting, Infrastruktur (alle tema utredet av Feste Grenland) Forurensning støv og støy (Feste NordØst og Grenland), Grunnvann (Golder assosciates AS) .

Grusforekomsten på Monaryggen i Østfold er en av landest største og er av nasjonal verdi. Områdereguleringen legger til rette for en god utnyttelse av resurssen.  Områdeplanen for massetaket på Mona Vest i Eidsberg og Trøgstad kommune i Østfold samler flere grunneiere og gjør at en kan få til et godt planlagt uttak med forutsigbare rammer i lang tid.

Det ble utarbeidet en konsekvensutredning med egne rapporter for grunnvann, støy, landskapsbilde og kulturminneregistreringer. Oppstillingen av konsekvensene av reguleringsplanen og 0-alternativet viser samlet sett en svak positiv vekting for reguleringsplanen. Hovedårsakene til dette er de positive konsekvensene reguleringsplanen har på utnyttelsen av grusressursen som er av nasjonal verdi og de samfunnsmessige forholdene ved planen som gjør at det tilrettelegges for en mer langsiktig og forutsigbar drift.

Det ble utarbeidet 3d-modell for å visualisere de ulike uttaksnivåene, tilbakeføring og skjermingstiltak.

 

 

 

Prosjektfakta:

Sted: Slitu, Trøgstad kommune
Oppdragsgiver: 
Eidsberg kommune og Trøgstad kommune
Areal:  ca 1200 000 m².
Prosjektperiode: 
2015-2016
Landskapsarkitekt: 
Feste Grenland