detaljregulering nenset terrasse

Planen gir rammer for kompakte atriumshus med gode felles uterom. Planen legger opp til en bebyggelse rundt små gatetun og større fellestun. Det legges til rette for boliger med gode, felles uterom som vil komme spesielt yngre barnefamilier i etableringsfasen til gode. Boligtypene som foreslås vil kunne tilføre en variasjon i området samtidig som bebyggelsen vil tilpasses det eksisterende med tanke på både bebyggelsesstruktur, form og skala.

Bestemmelsene sikrer en god stedstilpasning; det arkitektoniske utrykket tilpasses den omliggende boligbebyggelsens skala slik at fortettingen kan skje på en god måte i nærmiljøet med tanke på høyder og utforming.

Elvekorridoren i vest danner en grønn avgrensing mot elva. Prosjektet legger opp til en bebyggelsesstruktur som former rekker av gjennomgående atriumshus. Områdets forhold til elven har vært en viktig del av planens utforming- forslaget legger opp til en kamstruktur som gir gode forbindelser mellom boligområder og elvekorridoren. Grønnstrukturen langs elva i øst dras inn i boligområdet og gir også forbindelse til den eksisterende bebyggelsen i vest. Samtidig opparbeides en del av turstien langs elven.

Planområdet deler en lekeplass og adkomstveg med den planlagte adkomstvegen for reguleringsplan for Nenset gård. Planene er sett i sammenheng slik at både området og utbyggingen vil planlegges på en helhetlig måte.

 

 

 

Prosjektfakta:

Sted: Nenset, Skien kommune
Oppdragsgiver: Rolf Nilsen      
Prosjektperiode: 2013-2014