Nedre sentrum, drangedal

Prosjektet Toke Brygge var et fireårige stedsutviklingsprosjektet som handlet om å øke bolysten i Prestestranda i Drangedal. Det er her jobbet med en strategi og finne gode måte å fortette områdene i nedre del av sentrum og knyttet dette mot vannfronten. Du kan lese mer om Toke Brygge-prosjektet her

Planområdet ligger i nedre del av Drangedal sentrum, mellom jernbanen og vannfronten. Det ble utarbeidet områdeplan med arkitektkonkurranse for å kunne ivareta og legge til rette for bolig-utbyggingsprosjektet knyttet til grønn fortetting i nedre sentrum. Planen ivaretar utforming og helhet for gammelt bygningsmiljø og friområder med turveg, badestrand, møtesteder, aktivitetsområder, brygger og skogsområder, trafikksikkerhet og framkommelighet for gående og kjørende, parkering, sammenheng og harmoni mellom nye og gamle boligområder, sentralt møtested for Drangedals befolkning knyttet til mulig nytt bibliotek og aktivitetssenter.

Målsettingen med områdereguleringsplanen er å bygge opp under og sikre de hovedgrep som blir gjort for å utvikle Prestestranda til et særegent og vakkert bolig- og sentrumsområde, der de stedlige kvalitetene blir underbygd og utviklet med kvalitet og egenart på en bærekraftig måte. Ved at reguleringsplanarbeidet har gått parallelt med stedsutviklings- og bolystprosjektet, har de demokratiske prosessene gitt mulighet for medvirkning på flere nivåer. Det har vært kjørt en bred planprosess, der de ulike prosjektene er sett i sammenheng. Universell utforming, naturmangfold, klima, kulturminner, risiko/sårbarhet og trafikksikkerhet er vurdert og tatt hensyn til. Tema som stedsidentitet, landskap og grønne bokvaliteter har vært viktige kriterier for planutformingen.

 

 

 

Prosjektfakta:

Sted: Drangedal
Oppdragsgiver: Drangedal
kommune  
Landskapsarkitekt:
Feste Grenland
Prosjektets størrelse: 
81 000 m2
Prosjektperiode: 2012-2013