myrene skole, porsgrunn

Utformingen av uteanlegget har hatt som mål å gi frodige, grønne rammer omkring leke-, oppholds- og atkomstarealer på skolen. Oppgradering av ballbanen og en overordnet inndeling av utearealene i formede gårdsrom ved baseinnganger, lekeplass avgrenset av terrengvoll, lund med sittegrupper, skoleplass omkring nedsenket amfi og tilrettelagt "hundremeterskog" ned mot bekken har vært sentrale grep i utformingen. Trerekker avgrenser og skaper grønne rom i uteanlegget og markerer atkomstsonene til skolen. 

Myrene skole har egen avdeling for hørselshemmede og svaksynte. I utformingen av uteanlegget er det lagt særlig vekt på å gi god tilgjengelighet og mulighet for å orientere seg i uteanlegget med m.a. klart markerte ledelinjer i asfalten. Skoleplassen er soneinndelt slik at bråkete aktiviteter er plassert unna avdeling for hørselshemmede. 

Sammenkoblingen med tilgrensende park mot nordøst, binder Myrene skole og de øvrige skolene i området (Porsgrunn videregående og Høgskolen i Telemark) sammen i en overordnet grønstruktur og gangvegnett. 

 

 

 

 

Prosjektfakta:

Oppdragsgiver:
Porsgrunn kommune
Arkitekt:  Børve & Borchsenius
Landskapsarkitekt: FesteGrenland
Entreprenør: NCC                   
Anleggsgartner:
Peter Borgersen
Prosjektperiode: 2004-2006