Kommuneplanens arealdel for åmot kommune

Åmot kommune ønsket en revisjon av gjeldende kommuneplan med nødvendige utredninger og utarbeidelse av ulike temakart.

  • Kommunen ønsket spesielt fokus på å opprettholde og utvikle levende lokalsamfunn i grendene Osen, Deset, Haugedalen og Åsta.

  • Åmot skal være en attraktiv bostedskommune for alle innbyggere.

  • Fokus på tiltak som styrker kollektivtilbudet og utvikle gang- og sykkelvegnettet.

  • Synliggjøring av grønnstrukturene i kommunen og sikre viktige skogsområder for produksjon og binding av CO2.

  • Sikre arealer for næringsutvikling, samt sikre og muliggjøre utvikling av landbruksnæringene.

  • Utvikling av reiseliv og hytteutbygging med fokus på Åmot Vestfjell, Osen og Rena elv.

  • Forsvarets øvingsområder og framtidig utvikling.

Planarbeidet ble gjennomført som en åpen prosess med flere informasjonsmøter ved oppstart av arbeidet med revisjonsarbeidet. Det ble blant annet avholdt møte i hver av de fire grendene.

Det ble utarbeidet temakart for: Grønnstruktur, sti- og løypeplan, kulturminner, støykart og aktsomhetskart for flom og ras.

 Det ble gjennomført konsekvensutredning for alle nye arealformål i planen. I tillegg ble det gjennomført en konsekvensutredning for eksisterende spredt bebyggelse i LNF-områdene.

 

 

Prosjektfakta:

Sted: Åmot kommune
Oppdragsgiver: 
Åmot kommune
Landskapsarkitekt:
Feste NordØst
Prosjektperiode: 2015-2017