OMRÅDEREGULERING FOR NORE OG VANEM (MOSS NÆRINGSPARK)

Områdereguleringsplanen for Nore og Vanem ble utarbeidet på grunnlag av gjeldende kommunedelplan for Moss Østre (næringsaksen).

Målet var å utarbeide en robust områdereguleringsplan for et Østfolds største nærings og industriområde. Planområdet er på ca. 1200 daa og områder til næringsformål utgjør ca. 610 daa.

  • Planarbeidet omfattet bl.a. å legge til rette for et moderne og attraktivt næringsområde

  • Planområdet skal ikke være synlig fra Vansjø

  • Planen skal løse fremtidig trafikkavvikling

  • Løsning for veg, vann og avløp

  • Postvegen (turveg) gjennom planområdet skal sikres som turveg

  • Tilrettelegge for gode grønnstrukturer

  • Sikring av kulturminner

  • Avklare naboskap til pukkverket

Planarbeidet ble gjennomført i en prosess som omfattet tett kontakt med Moss kommune og de berørte grunneierne.

Planarbeidet fokuserte spesielt på synligheten i forhold til Vansjø. Det ble foretatt synlighetsberegninger for å avklare fremtidige byggehøyder innen næringsområdene.

Det ble utført en trafikkanalyse for fremtidig trafikkavvikling knyttet til planområdet.

Støyberegninger ble gjennomført knyttet til eksisterende og nye veger.

 

 

Prosjektfakta:

Sted: Moss kommune
Oppdragsgiver: 
Moss kommune med grunneiere og interessenter
Landskapsarkitekt:
Feste NordØst
Trafikk: Norsam as

VVA: Arealtek as Prosjektperiode: 2015-2017