mjågetjønn, detaljregulering og konsekvensutredning

Planen er en detaljert reguleringsplan. Hovedformålene for reguleringsplanen er massetak (uttak og deponi), samferdselsanlegg (atkomst) og grønnstruktur (vegetasjonsskjerm). Hensikten med planarbeidet er å legge tilrette for uttak av skifer og murestein.

I 2008 ble kommunedelplan for skifer- og murestein i Bø og Sauherad kommuner vedtatt. Mjågetjønn var ett av seks områder som ble avsatt til massetak i kommunedelplanen. Områdene ble valg ut blant 11 interessante forekomster, utpekt av Norges geologiske undersøkelser (NGU rapport nr. 2005.060). Mjågetjønn har stort driftspotensiale og kom inn i gruppen over prioritet 1, som beskriver hvilke forekomster som skal tas ut først i kommunene. Området består i dag av skog og myr.

Formålet med planarbeidet er at steinressursene som ligger i dette område blir utnyttet på best mulig måte i form av en effektiv drift. Samtidig skal driften foregå på en skånsom måte i forhold til landskapet, naturmiljøet og andre samfunnsinteresser.  

Feste utarbeidet utarbeidetførst et planprogramm som ble vedtatt 27.05.2013, for å avklare premisser og utredningsbehov for reguleringsplanarbeidet med tilhørende KU. Det var kun temaet hydrologi som det var behov for å konsekvensutrede for denne planen.

 

 

 

Prosjektfakta:

Sted: Lifjell
Oppdragsgiver: 
Lifjell Naturstein
Prosjektperiode: 
2013-2014
Landskapsarkitekt: 
Feste Grenland