Markbulia

Utarbeidelse av konsekvensvurdering (KU) for landskapsdelen knyttet til økt regulering av Markbulimagasinet, i sørenden av Einunndal-vassdraget, i Folldal og Alvdal kommuner.

KU-landskap omfatter landskapsfaglige vurderinger knyttet til økt magasinhøyde, ny dam, deponi av tunellmasser, stein- og moreneuttak, trase for ny 22 kV kraftlinje, med mer.

Vi har jobbet med visualisering av de ulike tiltakene ved hjelp av 3D modell og bildemanipulasjon, samt avklaringer knyttet til avbøtende tiltak.

 

 

 

Prosjektfakta:

Sted: Einunndalen i Folldal og Alvdal kommune
Oppdragsgiver: Glommen og Laagens Brukseierforening og Østerdal Kraftproduksjon AS
Byggeår: 2007