lønnebakke næringsareal, mulighetsstudie

I forbindelse med revisjon av kommuneplanens arealdel, tok Porsgrunn kommune initiativ til utarbeidelsen av en mulighetsstudie for å se på mulig utvikling av nytt næringsområder i nærheten av Langangen i Porsgrunn kommune. I forbindelse med etablering av nye E18, med nytt vegkryss like sør for gården Lønnebakke, ville det ligge til rette for god tilkomst til nye næringsarealer. Planområdet ligger drøyt 10 km sørøst for Porsgrunn sentrum, nær grensen til Vestfold fylke. Planområdet består av flere eiendommer, som alle er i privat. Store deler av planområdet lå som LNF-område (landbruk / natur / friluft) i arealdelen til gjeldende kommuneplan (2007-2010). Også Eidangertunnelen (jernbane) og ny E18-trasè (4 felt) er vist i gjeldende arealdel. Jernbaneverket har godkjent reguleringsplan for modernisert jernbanetrasè fra fylkesgrensen til Porsgrunn stasjon. Jernbanen skal gå i tunnel gjennom planområdet, men rømningsveg og massedeponi for tunnelanlegget er planlagt gjennom/i planområdet.

Første del er en registrering av dagens situasjon, med beskrivelse i form av tekst, bilder og temakart innen temaene: Landskap, biologisk mangfold, friluftsliv, landbruksinteresser, vern, larvikittinteresser og egnethet for næringsutvikling, transport og lokalsamfunn. Andre del viser hvilke muligheter området har som næringsområde, dette er illustrert på ”arealbrukskart”. Det er i tillegg utarbeidet profiler, masseregnskap og illustrasjoner for området. Tredje del består av en konsekvensvurdering gjort på et oversiktsplannivå – basert på foreliggende dokumentasjon. Siste og fjerde del av mulighetsstudien er et mer detaljert forslag til hvordan området kan bygges ut, med tilhørende kostnadsoverslag for klargjøring / opparbeiding.

 

 

Prosjektfakta:

Sted: Porsgrunn
Oppdragsgiver: 
Porsgrunn kommune
Landskapsarkitekt:
Feste Grenland
Arkitekt:
Børve og Borchenius
Prosjektets størrelse: 
900.000 m2
Prosjektperiode: 2010