Lekelandstomta - skien

Lekelandstomta ligger på en svakt skrånende flate der et populært Lekeland en gang hadde sin d. Den gjen- grodde tomta skal omformes l et sentralt beliggende boligområde med kobling mot by og grøntdrag. Mellom fargerike punkthus skal det skapes bilfrie uterom der eksisterende og nye parktrær møter de private hagene, de uformelle møteplassene og spennende lekearealene. Boligene, parktrær og lek konsentreres rundt univer- selt u ormede gang- og sykkels er som kny er seg l nærmiljøet, byen, Stevneplassen og grøntdraget i Lund- edalen. Mot Nordre Gravlund skal det etableres en turs som kny er sammen J.A. Schneidersvei og eksisterende gang-og sykkels er i Lundedalen. Bæredyk ge løsninger med grønne tak, regnvandsbed og vannrenner er forank- ret i bomiljøet og utgjør en ny arena for lek og opphold.

Boligene i det første salgstrinnet lokaliseres på grensen l parken ved Lundedalen, som er under utvikling av Skien kommune. Parken vil koble Lekelandstomta l grøntdraget i Lundedalen.

Områdene avsa l frem dige byggetrinn, blir liggende som åpen parkskog med bestående vegetasjon inn l nye bygg etableres. De e midler dige landskapet vil åpnes som en grønnstruktur som både kommer Lekelands nye beboere og lokalmiljøet l gode.

 

 

 

 

Prosjektfakta:

Sted: Skien
Oppdragsgiver:
Skien Boligbyggerlag
Landskapsarkitekt:
Feste Grenland
Arkitekt: A-Lab    
Prosjektperiode: 2015-2016