kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljø, åmot kommune

Formålet med kommunedelplan for kulturminner er å konkretisere kommunale, regionale og nasjonale mål for kulturminneforvaltninga:

«Mangfoldet av kulturminner og kulturmiljøer skal forvaltes og ivaretas som bruksressurser og som grunnlag for opplevelse og videreutvikling av fysiske omgivelser. Et representativt utvalg av kulturminner og kulturmiljøer skal tas vare på i et langsiktig perspektiv som kunnskapsressurser og som grunnlag for opplevelser.»

Hovedformålet med en kulturminneplan er å øke kunnskapen om lokale kulturminner, og å gi et godt grunnlag for en helhetlig framtidig kulturminneforvaltning.

Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljø skal:

  • Bidra til at kulturminneverdiene blir mest mulig ivaretatt og nyttiggjort i et samfunn i endring.

  • Fremme langsiktig vern av et representativt utvalg kulturminner og kulturmiljøer, samt fremme god forvaltning av mangfoldet av kulturminner, kulturmiljøer og landskap.

  • Bidra til at den fysiske kulturarven blir forstått og brukt som premiss og ressurs for framtidig bruk og utvikling av landskap, arealer, bygninger og anlegg.

  • Øke kunnskapen om kulturarven som grunnlag for lokal identitet, aktivitet og verdiskaping.

  • Synliggjøre og bruke opplysninger i sammenheng med reiseliv og annen næringsaktivitet.

  • Prioritere hvor man skal bruke ressurser på vern.

  • Tydeliggjøre kulturminner som en ressurs i samfunnsutviklinga.

  • Synliggjøre verdien av lokale kulturminner, og øke kunnskapen om hvordan de kan forvaltes, både av offentlige og private.

 

 

Prosjektfakta:

Sted: Åmot kommune
Oppdragsgiver: 
Åmot kommune
Landskapsarkitekt:
Feste NordØst
Prosjektperiode: 2015-2017