krisesenteret i telemark

Feste Grenland har vært med som landskapsarkitekt i prosjekteringsarbeidet for nytt Krisesenter i Telemark. Prosjektet startet som en prosjekteringsoppgave for Skien kommune tom skisseprosjekt stadiet. Deretter gikk Skanska inn og tok over byggeledelsen og prosjektet ble en totalentreprise/ samspillentreprise. Feste Grenland har hatt ansvaret for utomhusarbeidene i skisseprosjekt, detaljprosjektet, beskrivelse og oppfølging i byggeprosessen.

Krisesenteret er godkjent av miljøverndepartementet som et pilotprosjekt i Framtidens bygg. Framtidens bygg er en satsning under Framtidens byer, som er et samarbeidsprogram mellom 13 byer, KS, NHO, HSH, FNO og fire departementer, med varighet fra 2008 til 2014. Skien kommune er en av de 10 utvalgte byene som er med i Framtidens byer.

Hovedmålet for Framtidens byer er å redusere de samlede klimagassutslippene fra byene, og utvikle strategier for å møte framtidige klimaendringer. Delmålet er å forbedre det fysiske bymiljøet med tanke på økologiske kretsløp, sikkerhet, helse, opplevelse og næringsutvikling. NAL|Ecobox har prosjektledelsen for Framtidens bygg.

Som et Pilotprosjekt gjennom Framtidens bygg, skal Krisesenteret bidra til å nå målsettingene i Framtidens byer. I tillegg til å fungere som godt forbilde, bidrar pilotprosjektene til å heve deltakernes kompetanse på klimavennlig og framtidsrettet prosjektering. Målsettingen er at pilotprosjektene skal ha 50% reduksjon i klimagassutslipp. For å sikre god arkitektur og bruk av effektive virkemidler er det utviklet et sett med kvalitetskriterier.

I Prosjektet med krisesenteret har det vært et spesielt fokus på universell utforming og gode løsninger for miljøet i alle ledd.

Bygget er plassert på en måte så det fungerer som vind- og støyskjerm. Bygget har sedumtak. Overvann ledes til nærliggende elv via to flomveier. Det er valgt drenerende belegg på p-plass slik at overvann filtreres ned i grunnen.

Eksisterende vegetasjon er for en stor del av tomten bevart og inkludert som en del av utearealet i form av lekeskog. Det er direkte utgang fra bygget og ut på tredekke på hagesiden av bygget. Deler av tredekket er trukket inn mot fjell med naturmark slik at ”lekeskogen” stedvis kommer tett på utearealet til bygget.

Utearealene er universelt utformet med tilgang til gressarealene via en slak rampe. Sandkasse, fugleredehuske og klatrevegg er lokalisert i tilknytning til tredekket med direkte adkomst fra bygget.

Toppmasser fra tomta og hageplanter som syrin er tatt vare på i byggeprosessen og tilbakeført der det har vært mulig.

 

 

 

Prosjektfakta:

Sted: Skien
Oppdragsgiver:
Skien kommune og Skanska
Landskapsarkitekt:
Feste Grenland
Arkitekt:
Børve og Borchenius 
Prosjektperiode: 2010-2012