Kunngjøring om oppstart av planarbeid og forhandling om utbyggingsavtale

Detaljregulering med konsekvensutredning for Farverikvartalet

I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-8, § 17-4 og forskrift om konsekvensutredninger § 8, første ledd, punkt a), varsler vi oppstart av arbeid med detaljregulering med konsekvensutredning for Farverikvartalet. Planarbeidet skal utføres av Feste Kapp AS i samarbeid med KONTUR AS og SLETH AS på vegne av Farverikvartalet AS. Samtidig kunngjøres oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale mellom Farverikvartalet AS og Gjøvik kommune.

Hovedhensikten med planarbeidet er å erstatte formålet kjøpetsenter og kontor i gjeldene plan og erstatte dette med en økt andel boligbebyggelse. Nærmere opplysninger om planarbeidet følger av dokumentene under.

Alle berørte og interessenter inviteres med dette til åpent møte vedrørende oppstart av planarbeid. Møtet vil bli avholdt på Quality Hotel Strand den 05.06.2018 kl. 18.00. På møtet vil representanter fra utbygger, arkitekt, arealplanlegger og Gjøvik kommune stille.  

Merknader til planarbeidet rettes til oss innen 30.06.2018.  

Varslingsbrev

Plangrense

Oversiktskart

Gjeldene plankart

Gjeldene planbestemmelser

Gjeldende planbeskrivelse med KU

Planskjema

Referat fra oppstartsmøte

Notat: Plan og bebyggelse, Studier for reguleringsplan, Kontur AS, 10.01.2018

Saksfremlegg, prinsippavklaringer – reguleringsplan for Farverikvartalet, utvalg for Samfunnsutvikling, sak 09/2018, 08.02.2018

 

 

Prosjektfakta:

 Sted: Gjøvik     Oppdragsgiver:  Farverikvartalet AS                  Prosjektperiode: pågående   Arkitekt: Kontur AS og Sleth AS    Arealplanlegger: Feste Kapp