e134 århus-gvammen

Vegprosjektet E134 Gvammen – Århus omfatter ca 11,7 km hovedveg inklusive tilslutninger til eksisterende vegnett, der ca 9,4 km går i tunnel gjennom Mælefjell. På hver side av fjellet skal det bygges 1,1 km ny hovedveg i dagen. I tillegg inneholder prosjektet 7 bruer (3 på ny E134, 2 på lokale veger på Århus og Flatin, 1 overgangsbru på Århus og 1 gangbru over kanalen på Gvammen - 3 kulverter (1 jordbruksundergang på Århus, 1 fotgjengerundergang ved Århus industriområde og 1 ned mot badeplassen på Gvammen - 2 tunnelportaler - 5,1 km lokalveg, atkomstveg og landbruksveg (noe nytt, noe opprusting) - 310 meter gang- og sykkelveg - Ny rasteplass og opprusting av badeplassen - 2 nye kollektivholdeplasser - Støyskjerming for flere boliger og en rideskole. Feste Grenland jobber også for Hjartdal og Seljord kommuner med tilrettelegging langs dagens E134 for å tilrettelegge for en fremtidig satsing på sykkelturisme i området. Tunnelbyggingen krever plass til cirka 1,2 millioner kubikkmeter steinmasser (pam3 ) som skal kjøres vekk. Noe av steinen blir brukt til vegbygging og støyvoller, men mesteparten må transporteres til deponier på Moen i Hjartdal og Flatin i Seljord.

Feste Grenland har hatt fagansvarlig for landskap for hele prosjektet. Vi har i samarbeid med landskapsarkitektene i Sweco Bergen utarbeidet planer for dagsoner på hver side av fjellet, og Feste Grenland har hatt hovedansvar for prosjektering av rasteplass og badeplass med brygge/pir ved Hjartsjå (g.nr. 46/br.nr. 1 og2), kollektivanleggene på Århus (g.nr. 60/br.nr. 1) og Gvammen (g.nr. 60/br.nr. 1) og massedeponiene på Moen i Hjartdal (g.nr. 58/br.nr. 2)og Flatin i Seljord(g.nr. 53/br.nr. 5 og 61/3). Før detaljprosjekteringen og utarbeiding av konkurransegrunnlag startet, ble det gjennomført en forprosjekt-/optimaliseringsfase av løsningene med grunnlag i vedtatte reguleringsplaner. Prosjektet er tegnet gjennom med prosjektering i 3D.

Prosjektet har en total kostnadsramme på 2 189 millioner kroner (Prisnivå 2013). Prosjektet er 100 prosent statlig finansiert. Vår del av prosjekteringen har et omfang på ca. 2 mill.

Åpning er planlagt sommeren 2019. 

 

 

 

Prosjektfakta:

Sted: Seljord og
Hjartdal, Telemark
Oppdragsgiver: 
Statens vegvesen, region sør
Prosjektperiode: 
2012-2014
Landskapsarkitekt: 
Feste Grenland
Teknisk konsulent: Sweco
Entreprenør: NCC