Børsesjøvassdraget

Feste Grenland as har sammen med NIVA (Norsk institutt for vannforskning) etablert et tverrfaglig samarbeidsprosjekt om Børsesjøvassdraget,- med Skien og Porsgrunn kommuner, Fylkesmannen i Telemark, Gjerpen bondelag, organisasjonen Børsesjøkanalen og NVE (Norges vassdrags-og energidirektorat). Prosjektet er også fronta internasjonalt i INTERREG- programmet W.I.S.E.R. (W= Water Framework Directive, I= Innovation, S= Sustainability, E= Economy, R= Risk Management).

Anledningen er EU´s vannrammedirektiv og den norske forskriften om rammer for vannforvaltningen. Et hovedmål er helhetlig beskyttelse og bærekraftig bruk av Norges vannforekomster innen 2021. Dette er ambisiøst og krever innsats fra alle samfunnssektorer. Alt som skjer i et vassdrags nedbørfelt, enten det er naturlige prosesser eller menneskeskapte, har innvirkning på vannressursgrunnlaget.

En viktig intensjon med prosjektet er derfor å integrere vassdragsforvaltning i interkommunal samfunnsplanlegging som omfatter landbruk, byutvikling, kulturmiljø og landskap, naturmiljø, risikoforvaltning mht. flom og skred på en slik måte at en får god samfunnsmessig forvaltning av et komplekst vassdragsområde.

Problemstillinger og aktuelle tiltak er nedfelt i Rapport -forprosjekt. Forvaltningsplan for Børsesjøvassdraget, dat. april 2008.

 

 

Prosjektfakta:

Sted: Børsesjøvassdraget, Skien og Porsgrunn                  
Prosjektansvarlig: Skien og Porsgrunn kommuner              
Prosjektutviklere: Feste Grenland AS i samarbeid
med NIVA               
Landskapsarkitekt: 
Feste Grenland
Miljø og vannkvalitet: NIVA 
Prosjektperiode: 2008