Landskapsanalyse Hodalen landskapsvernområde i Tolga

Hodalen landskapsvernområde ble opprettet 1989. Formålet med vernet er å bevare et særpreget landskap der kvartærgeologiske formelementer utgjør en vesentlig del av landskapets egenart. Landskapsvernområdet dekker et areal på ca. 10,5 km². Vernet er ikke til hinder for jordbruksdrift og nydyrking til landbruksformål.

Tolga kommune har forvaltningsansvaret for Hodalen landskapsvernområde og ønsket å få utarbeidet en landskapsanalyse for å vurdere hvilke områder, med bakgrunn i verneformålet, som ikke er aktuelle for nydyrking.  Dette ble utført som et ledd i revidering av forvaltningsplanen landskapsvernområde.

Analysene ble utført i samarbeid med kommunen og grunneierne og med grunnlag i eksisterende kartdata for området. Laserdata ble benyttet for terrenganalyser for blant annet å identifisere geologiske formelementer.

 

 

Prosjektfakta:

Sted: Hodalen i Tolga kommune
Oppdragsgiver : 
Tolga kommune
Prosjektperiode: 2017
Landskapsarkitekt: 
Feste NordØst