Alléer i kulturlandskapet

Alléprosjektet på Toten er et utviklingsprosjekt i regi av Feste Kapp AS i samarbeid med Mjøsmuséet, Østre Toten og Vestre Toten kommuner. Kulturminneåret 2009 støttet oppstart av prosjektet med kr 60.000,-.

Alléprosjektets målsetting er å øke bevisstheten omkring alléenes betydning som viktig strukturerende og romdannende element i det åpne kulturlandskap, gjennom reetablering og fornyelse av gammelt nettverk av alléer mellom embetsmannsgårdene på Toten (spesielt stor tetthet av disse i Østre Toten). Det er også en viktig del av prosjektet å skape en holdningsendring og bevisstgjøring i forhold til tankegang rundt helhetlig kulturlandskaps- og småsamfunnsplanlegging.

Vi jobber med videreføring av alléprosjektet i kulturlandskapsjobbing ellers og i et eget prosjekt om bytrær i Porsgrunn/Skien som del av programmet "Framtidens byer".

 

 

 

Prosjektfakta:

Beliggenhet: Østre og Vestre Toten kommuner
Samarbeidsparter: landbruks-kontorene i begge kommuner, Mjøsmuséet, grunneiere   Prosjektstøtte: Kulturminneåret 2009, STILK-midler