3D-modeller

Vi utarbeider 3D modeller for visualisering og som grunnlag for analyser og dokumentasjon. Modellen kan distribueres og benyttes på vanlige pc uten spesiell programvare og kompetanse.

Vår spesialitet er store landskapsmodeller. Modellene utarbeides med grunnlag i eksisterende kartdata og draperes med flybilder vegetasjon og bebyggelse. Modellen kan inneholde både eksisterende og planlagt situasjon. 3D modeller utarbeides gjerne i forbindelse med små og store terrenginngrep og andre utbyggingsprosjekt hvor det kan være utfordrende og formidle innholdet i planene.

Illustrasjonene er hentet fra:
Hafjell i Øyer.
Planlagt hyttefelt hvor synlighet er et viktig tema.
Røros sentrum.
Transformasjon fra industri til boliger med vekt på tilpasning til eksisterende bebyggelse og synlighet.
Skramstadsetra ved Rena.
Identifisering og formidling av mulige områder for fortetting og ny hyttebebyggelse. Modellen vil etter hvert bli supplert med konkrete planer.
Vestsiden, Hønefoss.
Formidling av planene for nytt massedeponi med vekt på synlighet.

 

 

Prosjektfakta:

Sted: 
Oppdragsgiver : 
Prosjektperiode: 2018-
Landskapsarkitekt: 
Feste NordØst