3D-modellering

3D modellering og visualisering er nyttig verktøy for prosjektering og formidling i ulike prosjekter. Vi etablerer 3D modeller med grunnlag i eksisterende kartdata, laserskannede data og ortofoto.

Ved behov kan datagrunnlaget suppleres med tradisjonelle landmålingsdata og andre kilder. Bygningsmasse visualiseres med riktige volumer og bygningene kan tekstureres med fasade bilder. Vegetasjon er ofte viktige elementer i våre modeller.


Formålet med 3D modeller kan være å etablere et godt grunnlag for planlegging, analyse og beregninger. Andre modeller utarbeides for å formidle/visualisere dagens og planlagt situasjon. Ofte benyttes modellene til begge deler.

TEKNISKE 3D-MODELLER

Tekniske modeller etableres i første rekke for å gi et så godt prosjekteringsgrunnlag som mulig fra tilgjengelig grunnlagsdata. Modellene benyttes til analyser og beregninger. Vi benytter modellene blant annet til prosjektering av terrenginngrep, vegplanlegging, volumberegninger og synlighetsanalyser.

VISUALISERINGSMODELLER

Planlagt situasjon kan legges inn i modellene og det vil være mulig å vise både dagens situasjon og flere alternativer for planlagt situasjon i samme modell.

Vi leverer modellen med programvare for bruk hos oppdragsgiver. Fra 3D modellene er det mulig å eksportere bilder og video. Modellen kan i tillegg brukes til å foreta målinger av areal, lengde og høydeforskjeller.

 

 

Prosjektfakta:

Ressursperson: 
Knut Olav Torkildsen
David Fjågesund